JAVNI POZIV „Akcioni plan Strategije okoliša“

 

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan Startegije okoliša” utvrđenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okliša i turizma (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 35/13, 08.05.2013.g) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj: 04-23-249/13-III od 20.05.2013.godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2013. godinu, program “Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH”

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša” utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2013.godinu („Službene novine Federacije BiH”, br. 106/12) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

I.
Naziv programa

1. Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 150.000 KM.


Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša, obrazovne institucije, medijske kuće, kulturna i sportska udruženja.

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, putem javnog oglasa.

Cilj programa: U sklopu realizacije Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018) potrebno je ostvariti partnerski odnos i saradnju sa nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama i medijskim kućama, uz kreiranje i podržavanje projekata kojima se propagira zaštita okoliša i podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja u implementaciji niza modela za zbrinjavanje krutog otpada, smanjivanja zagađenja zraka, zaštiti prirode, vode i tla. U tom cilju potrebno je uključivanje, što većeg broja građana kroz medijske kampanje, edukativne i promotivne aktivnosti udruženja građana, aktivnosti u školama i obdaništima i ostalih subjekata zaštite okoliša.

Kriteriji za izbor projekata: Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod evaluacije podnesenih prijava po javnom pozivu su sljedeći:

Pripremljenost projektnog zadatka u skladu sa zahtjevanim sadržajem programa (sveobuhvatnost, pripremljenost i uključenost u projekat, broj korisnika i obuhvat populacije, ciljne grupe kojima je namjenjen projekat.); Kvalitet dostavljene referentne liste izrađenih i implementiranih sličnih projekata vezanih za promotivne i edukativne aktivnosti; Rokovi za realizaciju, cijena, spisak i reference eksperata koji će biti angažirani na realizaciji projekta; Mjerljivi efekti kao što su: (1) medijska pokrivenost (2) orginalnost pristupa promotivnim i edukativnim aktivnostima; Postojanje obaveze javne prezentacije i promocije projekta.


II.

Neophodna dokumentacija za sudjelovanje

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije.
Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnički korektna.
Nekompletni zahtjevi se neće razmatrati. Dokumenti koji se šalju na javni poziv ne vraćaju se aplikantu.

Obavezna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

A) Osnovna dokumentacija:

1. Zahtjev napisan na memorandumu ovlaštene ustanove/institucije koja ima pravo učešća po javnom pozivu, potpisan od strane odgovorne osobe koja istovremeno ima pravo potpisivanja ugovora u slučaju dobijanja sredstava za njihovo namjensko trošenje;

B) Posebna dokumentacija:

1. Pripremljenost projektnog zadatka u skladu sa zahtjevanim sadržajem programa (sveobuhvatnost, pripremljenost i uključenost u projekat, broj korisnika i obuhvat populacije, ciljne grupe kojima je namjenjen projekat.),
2. Kvalitet dostavljene referentne liste izrađenih i implementiranih sličnih projekata vezanih za promotivne i edukativne aktivnosti,
3. Rokovi za realizaciju, cijena, spisak i reference eksperata koji će biti angažirani na realizaciji projekta,
4. Mjerljivi efekti kao što su: (1) medijska pokrivenost (2) orginalnost pristupa promotivnim i edukativnim aktivnostima,
5. Postojanje obaveze javne prezentacije i promocije projekta.

III.
Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju imenuje ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, ocijenjuje ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnoj ministrici koja donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru Federalno ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja tražiti dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim predlagateijima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se finansira, te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

Za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv koristit će se sljedeći kriteriji:

Pripremljenost projektnog zadatka u skladu sa zahtjevanim sadržajem programa (sveobuhvatnost, pripremljenost i uključenost u projekat, broj korisnika i obuhvat populacije, ciljne grupe kojima je namjenjen projekat.);
Kvalitet dostavljene referentne liste izrađenih i implementiranih sličnih projekata vezanih za promotivne i edukativne aktivnosti.
Rokovi za realizaciju, cijena, spisak i reference eksperata koji će biti angažirani na realizaciji projekta.
Mjerljivi efekti kao što su: (1) medijska pokrivenost (2) orginalnost pristupa promotivnim i edukativnim aktivnostima.
Postojanje obaveze javne prezentacije i promocije projekta.

IV.
Opće odredbe

Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Federalno ministarstvo akoliša i turizma, Marka Marulić 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakam „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV – AKCIONI PLAN STARTEGIJE OKOLIŠA – PROGRAM 3“.
Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba, „SIužbenim novinama Federacije BiH” i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni nakon datog roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/726 719, 033 726 744.

M I N I S T R I C A

Branka Đurić,dipl.ecc.


Broj: 04-23-249-1/13-III
Sarajevo, 20.05.2013. godine


Info

RAŽ Agencija-Program "Žepački Obrtnik"

Adresa: Ul. Prva bb- zgrada Doma kulture

Broj telefona: 032 880 273

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime odgovorne osobe za kontakt: Branka Janko , direktorica

Anketa

Kako vam se sviđa projekat "Žepački obrtnik"?

Odličan! - 96.8%
Vrlodobar! - 1.3%
Dobar! - 0.6%
Zadovoljava! - 0%
Loš! - 1.3%

Ukupno glasova: 156
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 11 Sij 2014 - 18:39
Scroll to Top